Yangın Bakım Yönetmeliği

Neden Bakıma İhtiyacım Var?

Yangın algılama ve alarm sistemleri, içerdikleri cihazların yapıları gereği bakıma gereksinim duyan sistemlerdir. Sistemde kullanılan cihazların yapısal durumları gereği ve ürün kalitesine bağlı olmaksızın çevresel koşullardan (toz, nem, kirlenme, hava hareketleri) dolayı sistemin performansında zamanla azalma olabilmektedir. Bu nedenle belli zaman aralıklarında test veya onarım çalışmaları ile sistemin çalışması ve işleyiş performansı incelenerek gerekli bakım çalışmaları ve düzeltmeler yapılmalıdır. Bu durum aynı zamanda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2015)’in eki olan TS CEN/54-14 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Bölüm14 uyarınca zorunlu kılınmıştır.

Periyodik bakım koruyucu bir bakım olup oluşabilecek arızaların önceden saptanarak önlenmesi amaçlanmaktadır.

TS CEN/54-14 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Bölüm14’te, yapılması gereken işlemler ve bakım sıklıkları ayrı ayrı belirtilerek listelenmiştir:

Günlük kontrol: Kullanıcının kendi başına yapabileceği basit kontrolleri içermektedir.

Aylık kontrol: Yedek güç kaynağı testi, arıza göstergelerinin izlenmesi gibi aylık kontrolleri içermektedir.

Üç aylık kontrol: Bölgesel testler, sistem kütüğünün kontrolü, kontrol ve gösterge tertibatının kontrolü, kontrol ve izleme fonksiyonlarının testi, yapısal değişimlerin incelenmesi gibi işlemleri içermektedir.

Yıllık kontrol: Günlük, aylık ve üç aylık muayenelerin yanında, batarya testleri, cihazların erişilebilirliği ve tüm algılayıcıların sağlıklı çalıştığının denetlendiği tüm sistemi içeren testler yapılmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te işletme ve bakım ile ilgili maddeler ise şöyledir;

“MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.

(3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

MADDE 84- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.

TS CEN/TS 54-14 Standardında işletme ve bakım ile ilgili maddeler:

“11 Bakım

11.1 Genel

Sistemin doğru çalışmaya devamının sağlanması için sistem düzenli olarak muayene edilmeli ve bakımdan geçirilmelidir. Sistem tamamlandıktan sonra içinde insan bulunup bulunmamasına bakılmaksızın bu iş için gereken düzen derhal kurulmalıdır. Genel olarak muayene, servis ve tamir için kullanıcı ve/veya tesis sahibi ile imalatçı, tedarikçi veya diğer yeterli kuruluşlar arasında bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenlemede tesislere giriş için irtibat kurma metodu ve bir arızadan sonra teçhizatın yeniden işletmeye verilmesi gereken süre belirtilmelidir. Servis kuruluşunun adı ve telefon numarası kontrol ve gösterge teçhizatında göze çarpar şekilde gösterilmelidir.

11.2 Muayene ve servis

11.2.1 Bakım düzeni

Bir muayene ve bakım düzeni benimsenmelidir. Bu düzenin amacı normal şartlar altında sistemin doğru çalışmaya devam etmesidir. Uygun bir bakım düzeni Madde A.11.2.1’de verilmiştir. Bataryalar, batarya imalatçısının tavsiyelerini aşmayan sürede şekilde değiştirilmelidir. Deneylerden sonra bütün cihazların uygun şekilde yerlerine konulmasına dikkat edilmelidir.

11.2.2 Rutin deneyler esnasında yanlış alarmların önlenmesi Bakım ve servis işlemlerinin yanlış yangın alarmlarına yol açmasının önlenmesi önemlidir. Deney esnasında insanlı bir uzak merkeze giden bağlantı hattının kullanılması gerekiyorsa, deney yapılmadan önce bu merkeze haber verilmesi gerekir. Deney esnasında insanlı uzak merkeze giden iletim sinyalleri engelleniyorsa kontrol ve gösterge teçhizatında bu durumla ilgili bir gösterge verilmelidir. Bu gösterge otomatik olarak verilmiyorsa, insanlı uzak merkeze giden bağlantı hattının kullanılmadığını belirten bir uyarı gösterge paneline elle konulmalıdır.”

Teknik Destek Talep Formu